ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJŮ

Sme spoločnosť EO SECURITY s.r.o. so sídlom Lidická 2006/26, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 05182662, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne pod sp. zn. C 93979, e-mail sales@eo-security.sk (ďalej tiež „my“) a chceli by sme Vás informovať, ako budeme nakladať s Vašimi osobnými údajmi.  

V tomto dokumente nájdete kompletný prehľad toho, čo budeme ako správcovia osobných údajov robiť s Vašimi osobnými údajmi, prečo ich potrebujeme, ako dlho ich uchovávame alebo aké máte v súvislosti s osobnými údajmi práva.

Vaše osobné údaje môžeme získať v rôznych situáciách. Poskytujeme Vám služby etického hackingu a tiež prevádzkujeme e-shop dostupný na adrese https://eshop.eo-security.sk/. Pretože nám ide primárne o Vaše súkromie, chceme Vám ukázať, že u nás sú Vaše osobné údaje v bezpečí.

Spracovanie osobných údajov vykonávame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej tiež „GDPR“).

Úplne chápeme, že táto oblasť nepatrí medzi najzrozumiteľnejšie, preto nám v prípade akýchkoľvek otázok neváhajte napísať na adresu uvedenú vyššie. Veľmi radi všetko vysvetlíme.

 1. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE BUDEME SPRACOVÁVAŤ?

Vaše osobné údaje budeme spracovávať v nasledujúcich situáciách:

 • Pokiaľ nás kontaktujete na našom webe prostredníctvom formulára na https://eo-security.sk/dopyt/, budeme spracovávať:
  • Vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, spoločnosť, za ktorú píšete a informácie, ktoré nám zanecháte v správe.
 • Keď nám napíšete prostredníctvom chatovacieho okna na našom webe, budeme spracovávať:
  • Technické údaje, správy, ktoré nám posielate a ďalšie informácie, ktoré nám oznámite v súvislosti s Vašimi otázkami a komunikáciou.
 • Keď chcete nakupovať na našom e-shope, budeme spracovávať:
  • Osobné údaje potrebné pre zriadenie užívateľského účtu (ak sa ho rozhodnete zriadiť), ako je Vaša e-mailová adresa a ďalšie informácie, ktoré nám zadáte pri využívaní užívateľského účtu.
  • Osobné údaje pri vyplňovaní objednávky, ktorými sú Vaše meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo a ďalšie údaje potrebné pre vystavenie faktúry.
 • Osobné údaje, ktoré získavame, keď spoločne uzatvárame ďalšie zmluvy alebo Vám poskytujeme naše služby. V takomto prípade spracovávame identifikačné údaje, kontaktné údaje a ďalšie údaje potrebné pre poskytovanie služieb a uzavretie zmlúv.
 • Informácie o Vašej aktivite na našich webových stránkach. Návštevou našich stránok dochádza k zaznamenávaniu Vašej aktivity na našom webe. Využívame technológiu cookies na analyzovanie prevádzky na našich webových stránkach. Ďalšie informácie o využití cookies sú uvedené v Prílohe A týchto zásad.

 1. AKO VYUŽÍVAME ZÍSKANÉ INFORMáCIE A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE?
 • V prípade, že nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára či chatovacieho okna, budeme osobné údaje spracovávať pre účely vybavenia Vašej žiadosti alebo zodpovedania Vašej otázky, a to na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zaistení komunikácie medzi Vami a nami. Ak by následne zo vzájomnej komunikácie mal vzniknúť medzi nami zmluvný vzťah, budú tieto osobné údaje spracovávané tiež pre účely plnenia tohto zmluvného vzťahu, uzavretia zmluvy a i. Právnym základom tak bude tiež plnenie zmluvných povinností podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 • Osobné údaje získané z e-shopu a pri poskytovaní služieb spracovávame za účelom dodania tovaru, poskytnutia služieb či vytvorenia užívateľského účtu, pričom právnym základom je plnenie zmluvných povinností podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Okrem toho Vaše osobné údaje budeme potrebovať, aby sme splnili naše zákonné povinnosti, najmä v súvislosti s účtovníctvom a DPH. Preto bude právnym základom spracovania tiež plnenie zákonných povinností podľa čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Aby sme ochránili naše vlastné nároky, keď nám napríklad neuhradíte akúkoľvek čiastku či dôjde medzi nami k inému sporu, budeme spracovávať osobné údaje i na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v ochrane našich právnych nárokov. 
 • Informácie získané zo súborov cookies využívame najmä pre účely analýzy, akým spôsobom používate našu stránku alebo aby sme Vám ponúkli funkcionality nášho webu a e-shopu. Právnym základom bude buď Váš súhlas alebo náš oprávnený záujem spočívajúci v zaistení základného marketingu.
 • Z času na čas Vám zašleme e-mail s ponukou našich ďalších služieb alebo výrobkov. K tomu môže dochádzať najmä preto, že ste sa stali našimi zákazníkmi a na základe oprávneného záujmu môžeme vykonávať tzv. priamy marketing. Zasielanie obchodných správ však môžete kedykoľvek odmietnuť, a to buď pred odoslaním akékoľvek formuláru alebo v každom e-maile, ktorý Vám zašleme. Ak však naším zákazníkom nie ste, budeme Vám zasielať e-maily s ponukou našich služieb či výrobkov iba za predpokladu, že sa k odberu týchto e-mailov aktívne prihlásite. Zároveň i v týchto prípadoch bude dodržané pravidlo, že sa môžete zo zasielania obchodných správ odhlásiť, a tak ich do budúcna odmietnuť.  

Ak budeme osobné údaje spracovávať pre iné účely ako je uvedené vyššie, vždy zhodnotíme, na základe akého právneho základu tak môžeme činiť a prípadne si získame Váš súhlas so spracovaním osobných údajov.

 1. KTO MÁ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM

Pretože správu všetkých služieb a e-shopu nie sme schopní zaistiť sami, využívame k tomu ďalšie subjekty, ktoré podľa GDPR nazývame príjemcovia osobných údajov. 

K Vašim osobným údajom majú prístup nižšie uvedení príjemcovia:

 • spoločnosť zaisťujúca bezpečnú komunikáciu e-mailov, ktoré Vám zasielame, ktorou je spoločnosť Proton Technologies AG. Spoločnosť sa nachádza vo Švajčiarsku, preto je odovzdanie založené na základe rozhodnutia o odpovedajúcej ochrane, ktorého znenie je dostupné tu;
 • spoločnosť, ktorá zaisťuje technické fungovanie e-shopu a platformu, na ktorej e-shop funguje, ktorou je spoločnosť EVIci webdesign s.r.o.;
 • prevádzkovateľ chatovacieho okna, ktorým je spoločnosť Smartsupp.com, s.r.o.;
 • naša externá účtovníčka;
 • spoločnosť zaisťujúca rozosielanie hromadných e-mailov;
 • naše interné CRM;
 • naši pracovníci, ktorí s nami spolupracujú na základe zmluvy o spolupráci alebo na základe obdobnej zmluvy.

Vaše osobné údaje spracovávame na území Európskej únie či v krajinách, ktoré majú nastavenú zodpovedajúcu ochranu osobných údajov ako v Európskej únií.

 1. PO AKÚ DOBU BUDEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAŤ

Vaše osobné údaje budeme spracovávať len po dobu nevyhnutne nutnú k naplneniu vyššie uvedených účelov, na ktoré boli zhromaždené – poskytovanie služieb a produktov, dokončenie požadovaných transakcií alebo na ďalšie nevyhnutné účely, ako je dodržovanie našich právnych záväzkov, riešenie sporov a právne vynucovanie našich dohôd. Tieto potreby sa pre rôzne typy údajov v kontexte rôznych produktov a služieb môžu líšiť, a preto sa skutočná doba uchovávania informácií môže výrazne líšiť. Primárny je náš vzájomný zmluvný vzťah, teda osobné údaje budeme spracovávať po dobu, počas ktorej tento zmluvný vzťah trvá. Zákon nám tiež stanovuje rôzne pravidlá pre uchovávanie dokumentov, príkladom je 10 rokov pre uchovávanie účtovníckych dokumentov a informácií potrebných s ohľadom na DPH.

V každom prípade dbáme na zásadu minimalizácie uchovávania a ak už Vaše osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, tieto údaje vymažeme, pokiaľ nám však k ich ďalšiemu spracovaniu neudelíte súhlas.  

 1. AKÉ MÁTE VO VZŤAHU K OCHRANE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÁVA

Vo vzťahu k nami vykonávanému spracovaniu Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz („právo byť zabudnutý“);
 • právo na obmedzenie spracovania údajov;
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu;
 • právo na prenositeľnosť údajov;
 • právo podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov.

Vaše práva sú nižšie vysvetlené, aby ste si dokázali urobiť jasnejšiu predstavu o ich obsahu.

Právo na prístup znamená, že si kedykoľvek môžete požiadať o naše potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak sú, tak na aké účely, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho ich budeme spracovávať, či máte právo na opravu, výmaz, obmedzenie spracovania či vznieť námietku, odkiaľ sme osobné údaje získali a či dochádza na základe spracovania Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu, vrátané prípadného profilovania. Tiež máte právo získať kópiu Vašich osobných údajov.

Právo na opravu znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o opravu či doplnenie Vašich osobných údajov, pokiaľ by boli nepresné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazať Vaše osobné údaje pokiaľ (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je protiprávne, (iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, (iv) ukladá nám to zákonná povinnosť alebo (v) vo vzťahu k osobným údajom, ku ktorých spracovaniu ste udelili súhlas, tento súhlas odvoláte.

Právo na obmedzenie spracovania znamená, že dokiaľ nevyriešime akékoľvek sporné otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, nesmieme Vaše osobné údaje spracovávať inak ako tak, že ich budeme mať iba uložené a prípadne ich môžeme použiť iba s Vaším súhlasom alebo z dôvodu určenia výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.

Právo vznieť námietku znamená, že môžete vznieť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame na základe plnenia pre účely priameho marketingu alebo z dôvodu oprávneného záujmu, vrátane profilovania založenom na našom oprávnenom záujme. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu pre účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely spracovávané. V prípade námietky proti spracovaniu, založenom na ďalších dôvodoch, bude táto námietka vyhodnotená a následne Vám oznámime, či sme jej vyhoveli a Vaše údaje nebudeme naďalej spracovávať, alebo že námietka nebola dôvodná a spracovanie bude pokračovať. Každopádne po dobu, kým bude námietka vyriešená, bude spracovanie obmedzené.   

Právo na prenositeľnosť znamená, že máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli na základe súhlasu alebo zmluvy, a ktoré sú zároveň spracovávané automatizovane, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo na to, aby boli tieto osobné údaje odovzdané priamo inému správcovi.

Ak máte pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, otázku alebo uplatňujete niektoré zo svojich práv, kontaktujte nás prosím na adrese. Na Vaše otázky či pripomienky odpovieme do jedného mesiaca.

Na našu činnosť taktiež dohliada Úrad na ochranu osobných údajov, u ktorého môžete v prípade Vašej nespokojnosti podať sťažnosť. Viac sa dozviete na internetových stránkach úradu (www.uoou.cz)

ZMENY ZÁSAD

Naše zásady môžu byť z času na čas zmenené. Všetky zmeny zásad ochrany osobných údajov zverejníme na https://eshop.eo-security.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/ a ak sa bude jednať o významné zmeny, budeme Vás informovať podrobnejšie (v prípade niektorých služieb môžeme zmeny zásad oznamovať e-mailom). Prechádzajúce verzie týchto zásad pre Vás archivujeme, aby ste k nim mali i v budúcnosti prístup. Tieto verzie Vám na Vašu žiadosť zašleme.

Tieto zásady sú účinné od 01.10.2021