VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI EO SECURITY

V týchto všeobecných obchodných podmienkach („Podmienky“) by sme Vás radi zoznámili s tým, aké pravidlá budú aplikované medzi Vami ako kupujúcim podnikateľom a Nami ako predávajúcimi v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom E-shopu na webových stránkach https://eshop.eo-security.sk a prostredníctvom individuálnych ponúk podľa informácií uvedených nižšie.

Všetky informácie o spracovaní Vašich osobných údajov sú obsiahnuté v Zásadách spracovania osobných údajov, ktoré nájdete tu https://eshop.eo-security.sk/ochrana-osobnych-udajov

Pokiaľ niektorá časť Podmienok odporuje tomu, čo sme si spoločne písomne schválili v rámci procesu Vášho nákupu na Našom E-shope, bude mať táto konkrétna dohoda pred Podmienkami prednosť. 

1. NIEKTORÉ DEFINÍCIE

1.1. Cena je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za Tovar;
1.2. Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za doručenie Tovaru, a to vrátane ceny za jeho zabalenie;
1.3. Celková cena je súčet Ceny a Ceny za dopravu;
1.4. DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov;
1.5. E-shop je internetový obchod prevádzkovaný Nami na adrese https://eshop.eo-security.sk, v ktorom bude prebiehať nákup Tovaru;
1.6. Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu;
1.7. My sme spoločnosť EO SECURITY s.r.o. so sídlom Lidická 2006/26, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 05182662, zapísaná v obchodnom registri pod sp. zn. C 93979 vedenom Krajským súdom v Brne, e-mail sales@eo-security.sk, telefónne číslo +420 774 429 006, právnymi predpismi označovaná ako predávajúci;
1.8. Objednávka je Váš návrh na uzavretie Zmluvy o kúpe Tovaru s Nami;
1.9. Zmluva je kúpna zmluva zjednaná na základe riadne vyplnenej Objednávky zaslanej prostredníctvom E-shopu alebo prostredníctvom Objednávky učinenej prostredníctvom e-mailovej komunikácie, a je uzavretá vo chvíli, keď od Nás obdržíte potvrdenie Objednávky;
1.10. Užívateľský účet je účet zriadený na základe Vami oznámených údajov, ktorý umožňuje uchovanie zadaných údajov a ďalšie funkcionality popísané v týchto Podmienkach; 
1.11. Vy ste osoba, s ktorou uzatvárame Zmluvu, právnymi predpismi označovaná ako kupujúci;
1.12. Tovar je všetko, čo môžete nakúpiť na E-shope, prípadne všetko, čo Vám ponúkneme v priebehu Našej vzájomnej komunikácie.

2. UZAVRETIE ZMLUVY

2.1. Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom E-shopu alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie, pričom náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradíte Vy. My nie sme povinní Vám v súvislosti s uzatváraním Zmluvy či v súvislosti s komunikáciou ohľadom uzatvorenia Zmluvy čokoľvek uhradiť.  
2.2. Ako sme už uviedli vyššie, Zmluvu je možné uzavrieť dvoma spôsobmi. Radi by sme Vám nižšie priblížili, v akej chvíli je Zmluva uzavretá.
Objednávka učinená prostredníctvom E-shopu
2.3. Uzavretie Zmluvy prostredníctvom E-shopu prebieha tak, že si na E-shope vyberiete Tovar, ktorý chcete zakúpiť a následne si od Vás vyžiadame:

a) Informácie o nakupovanom Tovare (na E-shope označujete Tovar, o ktorého nákup máte záujem, tlačidlom „DO KOŠÍKA“);
b) Informácie o Cene, Cene za dopravu, spôsobe platby Celkovej ceny, mene, v ktorej bude Celková cena uhradená, krajine, kam bude Tovar doručený a požadovanom spôsobe doručenia Tovaru; tieto informácie budú zadané pri tvorbe návrhu Objednávky v rámci užívateľského prostredia E-shopu, pričom informácie o Cene, Cene za dopravu a Celkovej cene budú uvedené automaticky na základe Vami zvoleného Tovaru a spôsobu jeho doručenia;
c) Vaše identifikačné a fakturačné údaje slúžiace k tomu, aby sme mohli doručiť Tovar, predovšetkým teda meno, priezvisko, názov spoločnosti, doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

2.4. V priebehu tvorby návrhu Objednávky môžete až do doby jej vytvorenia údaje meniť a kontrolovať. Po vykonaní kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla „Odoslať objednávku“ Objednávku vytvoríte. Objednávku Vám čo najskôr potvrdíme a zašleme Vám zhrnutie, vrátane prílohy, ktorej súčasťou budú tieto Podmienky.
2.5. Zmluva je uzavretá až vo chvíli, keď Vám Objednávku potvrdíme. Pokiaľ by sme Objednávku potvrdili s odchýlkou, stanovili by sme iné podmienky, než ktoré boli uvedené v týchto Podmienkach, alebo by sme inak Objednávku zmenili, máte právo takto zmenenú Objednávku odmietnuť, a to do 7 dní odo dňa zaslania potvrdenia s odchýlkou. Pokiaľ Objednávku odmietnete, nedôjde k uzavretiu Zmluvy podľa predošlých podmienok, dokiaľ uzavretie Zmluvy písomne nepotvrdíme. V prípade, že sa do 7 dní nevyjadríte, bude Zmluva uzavretá na základe nových podmienok, ktoré sme stanovili My.   
2.6. V prípade, že v rámci E-shopu alebo v návrhu Objednávky bude uvedená zjavne chybná Cena, nie sme povinní Vám Tovar za túto Cenu dodať ani v prípade, keď ste obdržali potvrdenie Objednávky, a teda došlo k uzavretiu Zmluvy. V takej situácií Vás budeme bezodkladne kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzavretie novej Zmluvy v pozmenenej podobe oproti Objednávke. Nová Zmluva je v takomto prípade uzavretá vo chvíli, keď Našu ponuku potvrdíte, a nahradzuje pôvodne uzavretú Zmluvu. V prípade, že Našu ponuku nepotvrdíte ani v lehote 3 dní od jej odoslania, sme oprávnení od uzavretej Zmluvy odstúpiť. Za zjavnú chybu v Cene sa považuje napríklad situácia, kedy Cena neodpovedá obvyklej cene o iných predajcov alebo chýba či prevyšuje cifra.
2.7. V prípade, že máte zriadený Užívateľský účet, môžete učiniť Objednávku prostredníctvom neho. I v takomto prípade máte ale povinnosť skontrolovať správnosť, pravdivosť a úplnosť predvyplnených údajov. Spôsob tvorby Objednávky je však totožný ako v prípade kupujúceho bez Užívateľského účtu, výhodou však je, že nie je treba opakovane vyplňovať Vaše identifikačné údaje.
Objednávka učinená prostredníctvom e-mailovej komunikácie
2.8. Zmluvu môžete uzavrieť tiež prostredníctvom jednorazovej Objednávky učinenej cez e-mailovú komunikáciu. V takomto prípade je Zmluva uzavretá vo chvíli, keď akceptujeme Vašu Objednávku, ktorá musí obsahovať aspoň:

a) vymedzenie Tovaru, ktorý je predmetom Objednávky;
b) počet kusov Tovaru, ktorý chcete objednať. 

2.9. Ustanovenie čl. 2.5. Podmienok sa použije obdobne i pre Objednávky učinené prostredníctvom e-mailovej komunikácie.
2.10. Cena Tovaru, podmienky dodania či platenia sa riadia pravidlami uvedenými v týchto Podmienkach alebo v E-shope, pokiaľ nie je v rámci e-mailovej komunikácie dohodnuté inak.

3. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

3.1. Na základe Vašej registrácie v rámci E-shopu môžete pristupovať do svojho Užívateľského účtu.   
3.2. Pri registrácií Užívateľského účtu je Vašou povinnosťou uviesť správne a pravdivo všetky zadávané údaje a v prípade zmeny ich aktualizovať.
3.3. Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Čo sa týka týchto prístupových údajov, je Vašou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a nikomu tieto údaje neposkytovať. V prípade, že dôjde k ich zneužitiu, nenesieme za to žiadnu zodpovednosť. Pokiaľ by Nám mala zneužitím vzniknúť akákoľvek škoda, zaväzujete sa, že ju uhradíte v plnej výške.    
3.4. Užívateľský účet je osobný a nie ste teda oprávnení umožniť jeho využívanie tretím osobám.
3.5. Váš Užívateľský účet môžeme zrušiť, a to najmä v prípade, keď porušíte svoje povinnosti podľa Zmluvy.
3.6. Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia. Negarantujeme Vám ani žiadnu dostupnosť a funkčnosť Užívateľského účtu. Pokiaľ by Vám z dôvodu nefunkčnosti Užívateľského účtu mala vzniknúť škoda, neodpovedáme za ňu.

4. CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY, VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA

4.1. Cena Tovaru je uvedená v E-shope, v návrhu Objednávky a samozrejme v Zmluve. V prípade rozporu medzi Cenou uvedenou pri Tovare v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky sa uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v Zmluve. V rámci návrhu Objednávky je tiež uvedená Cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zdarma.
4.2. Celková cena je uvedená vrátane DPH a vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, pokiaľ neurčíme inak.  
4.3. Platbu Celkovej ceny od Vás budeme požadovať po uzavretí Zmluvy a pred zaslaním Tovaru. Platbu Celkovej ceny tak musíte uhradiť pred tým, než Vám Tovar zašleme. Úhradu Celkovej ceny môžete vykonať v mene CZK, EUR alebo USD, a to nasledujúcim spôsobom:

a) Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky případně v rámci e-mailové komunikace. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 14 dnů ode dne zaslání informací pro provedení platby
b) Bezhotovostně prostřednictvím online služby. V takovém případě probíhá platba přes službu PayPal, přičemž platba se řídí podmínkami této služby, které jsou dostupné na adrese: https://www.paypal.com/sk/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=sk_SK. Celková cena je v tomto případě splatná do 14 dnů ode dne zaslání Objednávky z Vaší strany.

4.4. Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe po uhradení Celkovej ceny a bude zaslaná na Vašu e-mailovú adresu, pričom súhlasíte s tým, že Vám faktúra bude zaslaná iba elektronicky prostredníctvom e-mailu.
4.5. Vlastnícke právo k Tovaru na Vás prechádza až potom, čo zaplatíte Celkovú cenu a Tovar prevezmete. V prípade platby bezhotovostne je Celková cena zaplatená pripísaním na Náš účet, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamihu vykonania platby.
4.6. Môžeme od Vás tiež požadovať uhradenie zálohy, a to až do výšky 100 % Celkovej ceny, a to v splatnosti uvedenej v zálohovej faktúre. Zálohu budeme vyžadovať najmä v prípadoch, keď má byť Tovar upravený podľa Vašich požiadaviek (napríklad špecificky upravený design, zaistený špecifický polep pre Tovar a pod.). Tovar upravíme podľa požiadaviek až po uhradení zálohy. Ak sa následne rozhodnete, že Tovar nechcete a neprevezmete si ho, hoci Vás k prevzatiu vyzveme, máme právo ponechať si zálohu v plnej výške.   
4.7. V prípade, že budete meškať s úhradou akejkoľvek čiastky, sme oprávnení žiadať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Zároveň sme oprávnení prerušiť dodanie akéhokoľvek Tovaru do doby, kým dôjde k uhradeniu dlžnej čiastky. O túto dobu sa predlžujú všetky dohodnuté termíny pre dodanie Tovaru a v prípade, že by Vám týmto predĺžením vznikla škoda, nenesieme za túto škodu žiadnu zodpovednosť.  

5. DORUČENIE TOVARU, PRECHOD NEBEZPEČIA ŠKODY NA TOVAR

5.1. Tovar Vám bude doručený spôsobom podľa Vašej voľby v E-shope alebo na základe toho, ako sa dohodneme v Objednávke prostredníctvom e-mailu, pričom si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

a) doručenie na území EÚ prostredníctvom spoločností DPD, DHL;
b) doručenie na území mimo EÚ prostredníctvom spoločností DHL Express a UPS.

5.2. Doba doručenia Tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu doručenia a platby. Predpokladaná doba doručenia Tovaru bude oznámená v potvrdení Objednávky. Doba uvedená na E-shope je iba orientačná a môže sa líšiť od skutočnej doby dodania. Žiadny z uvedených termínov doručenia (či už na E-shope alebo v rámci komunikácie cez e-mail) pre Nás nie je záväzný a môžeme ho kedykoľvek zmeniť bez toho, aby sa jednalo o porušenie Zmluvy, či o prípad omeškania.  
5.3. Nebezpečie škody na Tovar na Vás predchádza v okamihu, keď Tovar odovzdávame dopravcovi, ktorého ste si zvolili podľa čl. 5.1. týchto Podmienok. Prechod nebezpečia škody na Tovar pre Vás znamená, že od tohto okamihu nesiete všetky dôsledky spojené so stratou, zničením, poškodením či akýmkoľvek znehodnotením Tovaru.
5.4. Po prevzatí Tovaru od dopravcu je Vašou povinnosťou skontrolovať Tovar, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 24 hodín, a v prípade akýchkoľvek chýb túto skutočnosť neodkladne oznámiť dopravcovi a Nám. Pokiaľ do 24 hodín neoznámite akúkoľvek chybu, strácate právo na akékoľvek nároky z chybného plnenia. Pokiaľ do 24 hodín oznámite akúkoľvek chybu, je výber spôsobu odstránenia chyby na Nás. Primárne sa budeme snažiť Tovar opraviť, prípadne poskytneme primeranú zľavu alebo poskytneme nový Tovar.
5.5. Vzhľadom na to, že niektoré Tovary, ktoré ponúkame, sú pomerne špecifické, ste povinní sa dopredu zoznámiť so spôsobmi fungovania Tovaru. Za chybu nie je považovaná skutočnosť, že Tovar úplne nenaplňuje Vaše očakávania, či nemá vlastnosti, ktoré ste od Tovaru očakávali, hoci ste na E-shope či pri komunikácii boli výslovne upozornení, že Tovar funguje napríklad len do určitej vzdialenosti, v kombinácií s inými produktami a pod. V týchto prípadoch sa rovnako nejedná o podstatné porušenie zmluvy a nevzniká Vám nárok na odstúpenie od zmluvy.  
5.6. V prípade, keď porušíte svoju povinnosť prevziať Tovar, nemá to za následok porušenie Našej povinnosti Vám Tovar doručiť. Zároveň to, že Tovar neprevezmete, nie je odstúpením od Zmluvy medzi Nami a Vami. Nám ale v takomto prípade vzniká právo od Zmluvy odstúpiť z dôvodu Vášho podstatného porušenia Zmluvy. Ak sa rozhodneme toto právo využiť, je odstúpenie účinné v deň, kedy Vám toto odstúpenie doručíme. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok na uhradenie Ceny za dopravu, prípadne na nárok na náhradu škody, ak vznikla.   
5.7. Ak je z dôvodov vzniknutých na Vašej strane Tovar doručovaný opakovane alebo iný spôsobom, ako bolo v Zmluve dohodnuté, je Vašou povinnosťou nahradiť Nám náklady spojené s týmto opakovaným doručením. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve a sú splatné 14 dní od odoslania e-mailu.   
5.8. V prípade, že Tovar nebol v E-shope uvedený ako skladom a bola uvedená orientačná doba dostupnosti, budeme Vás vždy informovať v prípade:

a) mimoriadneho výpadku výroby Tovaru, pričom Vám vždy oznámime novú očakávanú dobu dostupnosti alebo informácie o tom, že nebude možné Tovar dodať;
b) omeškania s dodaním Tovaru od Nášho dodávateľa, pričom Vám vždy oznámime novú očakávanú dobu dodania.

5.9. V prípade, že nebudeme schopní dodať Vám Tovar ani do 30 dní od uplynutia doby doručenia Tovaru uvedenej v potvrdení Objednávky, a to z akéhokoľvek dôvodu, sme My i Vy oprávnení od Zmluvy odstúpiť. V takomto prípade Nám však uhradíte všetky náklady, ktoré nám už s doručovaním a komunikáciou vznikli. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve a sú splatné 14 dní od odoslania e-mailu.
5.10. Niektoré Tovary môžu obsahovať softvér či iný obsah, ktorý predstavuje autorské dielo chránené podľa autorského zákona. K tomu, aby ste takéto autorské diela mohli využívať, od Vás v niektorých prípadoch môže ich poskytovateľ požadovať odsúhlasenie licenčných a ďalších podmienok. Súhlasom s týmito Podmienkami zároveň prejavujete svoj súhlas s podmienkami používania poskytovateľa autorských diel, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 k týmto Podmienkam. Poskytovateľ ďalej môže vyžadovať odsúhlasenie takýchto podmienok pri používaní Tovaru. Beriete na vedomie, že ak následne pri používaní Tovaru nepotvrdíte svoj súhlas s podmienkami používania alebo ho odvoláte, bude to mať za dôsledok, že autorské diela nebudete môcť používať; rovnaký dôsledok môže mať prípad, keď podmienky pre používanie autorských diel poskytovateľ zmení a Vy neudelíte súhlas so zmenami. V žiadnom takomto prípade Vám nie sme povinní nahradiť škodu, ktorá Vám tým vznikne, a nevzniká Vám ani právo na vrátenie Tovaru. 

6. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

6.1. Keďže uzatvárame Zmluvu ako podnikatelia, nevzťahujú sa na náš vzájomný vzťah pravidlá týkajúce sa spotrebiteľov. Pretože však Náš Tovar považujeme za kvalitný, poskytujeme Vám záruku za akosť na Tovar, pričom dĺžka záruky je uvedená v technickom dokumente, ktorý Vám doručíme spoločne s Tovarom, prípadne bude platiť taká dĺžka, ktorú si spoločne dohodneme na základe vzájomnej komunikácie, alebo ktorá je uvedená v E-shope pri Tovare. V prípade rozporu platí kratšia doba. Dĺžka záruky je maximálne 36 mesiacov. V prípade, že sú súčasťou Tovaru tiež batérie, poskytuje sa na batérie záruka iba na dobu 6 mesiacov odo dňa prechodu nebezpečia škody na Tovar. Záručná doba sa predlžuje v prípade, že Výrobca vykonal na základe uplatnenia záruky za akosť opravu alebo výmenu Tovaru, a to o dobu od uplatnenia práv do vykonania opravy alebo výmeny.        
6.2. Záruka za akosť sa vzťahuje na chyby, ktoré plynú z výroby, vrátane chýb materiálu použitého pri výrobe.
6.3. Bohužiaľ nemôžeme záruku garantovať vždy, preto existujú výnimky zo záruky, a to v prípadoch, keď chyba bola spôsobená:
a) inštaláciou Tovaru, ktorá bola vykonaná v rozpore s pokynmi k inštalácii, ktoré sme Vám poskytli;   

b) použitím Tovaru mimo odporučenej oblasti použitia; 
c) manipuláciou s Tovarom v rozpore s návodom k tomuto Tovaru alebo v rozpore so zásadami bežnej zručnosti či v dôsledku nehody alebo úmyselného zavinenia Vaším konaním či konaním tretej osoby odlišnej od Nás;
d) bežným opotrebovaním a tým spôsobenou stratou pôvodných vlastností niektorých častí Tovaru alebo Tovaru ako celku; 
e) v dôsledku používania náhradných dielov či príslušenstva, ktoré sme neoznačili ako kompatibilné alebo boli opotrebované; 
f) prepravou Tovaru a jeho nevhodným skladovaním;
g) úpravou Tovaru, ak sme ju neschválili, vrátane spôsobu úpravy či opravou Tovaru inou osobou než Nami, pokiaľ sme túto osobu neodporučili či neodsúhlasili.  

6.4. Pokiaľ je však Vaše uplatnenie nároku zo záruky za akosť dôvodné, máte nasledujúce práva:

a) právo na opravu Tovaru, pričom miesto opravy bude podľa Našej voľby buď u Nás alebo u Vás, prípadne môžeme Tovar zaslať tretiemu subjektu pre vykonanie opravy;
b) právo na dodanie náhradného Tovaru, pričom Tovar bude podľa Našej voľby pripravený k vyzdvihnutiu u Nás alebo Vám zaslaný, a to oproti vráteniu chybného Tovaru;
c) právo na dodanie chybnej časti Tovaru, ak to povaha tejto časti umožňuje, pričom časť Tovaru bude podľa Našej voľby pripravená k vyzdvihnutiu u Nás alebo Vám zaslaná, a to oproti vráteniu chybnej časti Tovaru, pokiaľ je táto oddeliteľná;
d) právo na vrátenie Ceny Tovaru oproti vráteniu Tovaru;
e) právo na poskytnutie zľavy z Ceny Tovaru odpovedajúcej rozsahu chyby Tovaru.

6.5. Právo voľby ohľadom spôsobu vyriešenia uplatneného nároku máme My, pričom vždy usilujeme o to, aby riešenie bolo s ohľadom na chybu čo najvhodnejšie. Zároveň určujeme i dobu vykonania uplatneného nároku. Ak Vám v priebehu vybavovania uplatneného nároku vznikne akákoľvek škoda, nie sme povinní Vám ju nahradiť. Zároveň neodpovedáme za žiadnu škodu, ktorá vznikla v súvislosti s Tovarom, ktorý bol chybný v zmysle tejto záruky za akosť.   
6.6. Ak sa v dobe uplatnenia nároku zo záruky za akosť už daný Tovar nevyrába alebo nie je na trhu dostupný, prípadne sa nevyrába či nie je dostupný v rovnakom prevedení (najmä farebnom či v totožnej povrchovej úprave či technickej špecifikácii), sme oprávnení, v prípade dodania nového Tovaru, dodať taký Tovar, ktorý plní rovnakú funkciu, ako Tovar pôvodný. Podmienkou dodania nového Tovaru je vždy vrátenie pôvodného Tovaru.
6.7. Práva zo záruky za akosť podľa tohto článku Podmienok je treba uplatniť u Nás.
6.8. V prípade uplatnenia práv zo záruky musí byť toto uplatnenie zaslané písomne na adresu Nášho sídla alebo e-mailom na elektronickú adresu sales@eo-security.cz.  
6.9. Práva zo záruky za akosť musia byť uplatnené v záručnej dobe, avšak vždy bez zbytočného odkladu po tom, ako chybu krytú zárukou za akosť zistíte alebo pri vynaložení bežnej obozretnosti zistiť môžete.  
6.10. Prílohou uplatnenia práv zo záruky za akosť musia byť všetky doklady preukazujúce existenciu týchto práv, najmä doklad o kúpe či inom nadobudnutí Tovaru, záručný list (ak je k Tovaru dodávaný), doklady o vykonaní údržby a, ak je to možné, doklad preukazujúci neexistenciu výluk zo záruky za akosť.
6.11. Ak nedoložíte pri uplatnení práva zo záruky za akosť doklad o kúpe či inom nadobudnutí Tovaru, môžeme nároku vyhovieť, záručná doba však v tomto prípade bude počítaná odo dňa fakturácie daného Tovaru z Našej strany.
6.12. Po tom, ako Nám bude Tovar doručený, vykonáme kontrolu Tovaru a Tovar uskladníme vo vlastnom sklade. Pokiaľ posúdime, že sa na Vami vytýkanú chybu záruka nevzťahuje a i napriek tomu sa rozhodneme Vášmu nároku vyhovieť, sme oprávnení za uskladnenie a vykonanie kontroly účtovať čiastku vo výške 25% z Ceny, a to v prípade, keď bude uplatnené akékoľvek právo podľa čl. 6.4. týchto Podmienok, pričom súhlasíte s tým, že túto čiastku môžeme odčítať z poskytnutej zľavy či vrátenej Ceny Tovaru, prípadne Vám túto čiastku vyúčtujeme na základe zaslanej faktúry.
6.13. Sme ďalej oprávnení požadovať náhradu všetkých nákladov, ktoré Nám vzniknú pri neoprávnenom, neplatnom, oneskorenom alebo nedôvodnom uplatnení práv zo záruky za akosť.
6.14. Náklady na dopravu Tovaru k Nám hradíte Vy.

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1. K odstúpeniu od Zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Nami a Vami od jeho počiatku, môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanovených Podmienkach, v ktorých je možnosť odstúpenia vyslovene uvedená.
7.2. Od Zmluvy môžeme kedykoľvek odstúpiť, a to i bez udania dôvodu, pravdaže tak budeme činiť predovšetkým v prípade, že porušíte Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:

a) ak ste v omeškaní s úhradou akejkoľvek čiastky po dobu dlhšiu ako 30 dní;
b) ak ste v úpadku alebo hroziacom úpadku;
c) ak je proti Vám zahájené insolvenčné konanie, či je na Váš návrh nariadená likvidácia;
d) ak Nám neuhradíte zálohu podľa čl. 4.6. týchto Podmienok.

7.3. V prípade odstúpenia od Zmluvy Vám bude Cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na účet, z ktorého bola pripísaná, prípadne na účet zvolený v odstúpení od Zmluvy. Čiastka však nebude vrátená skôr, než Nám Tovar vrátite. Tovar je potrebné vrátiť čistý a v pôvodnom obale, v opačnom prípade totiž môžeme započítať čiastku rovnajúcu sa nákladom spojeným s vyčistením a vrátením do pôvodného obalu.
7.4. V prípade, že od zmluvy odstúpite Vy (z dôvodu podstatného porušenia Zmluvy), ste povinní Nám Tovar zaslať do 14 dní od odstúpenia a nesiete náklady spojené s navrátením tovaru k Nám. Za škodu zodpovedáte v prípadoch, keď bude Tovar poškodený v dôsledku Vášho nakladania s ním inak, ako je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Spôsobenú škodu Vám v takomto prípade vyúčtujeme potom, ako Nám Tovar bude vrátený a splatnosť vyúčtovanej čiastky je 14 dní. V prípade, že sme Vám ešte nevrátili Cenu, sme oprávnení pohľadávku z titulu nákladov započítať na Vašu pohľadávku na vrátenie Ceny.
7.5. Pokiaľ bol pre Vás Tovar špecificky upravený, nemáte právo na vrátenie Ceny v prípade odstúpenia od Zmluvy. Pokiaľ by Nám vznikla v súvislosti s Vaším odstúpením akákoľvek škoda, ste povinní Nám ju nahradiť. Táto povinnosť Vám vzniká po tom, ako Vás upozorníme na existenciu tejto škody.

8. MLČANLIVOSŤ

8.1. Počas našej spolupráce si budeme vymieňať množstvo informácii a medzi nimi i informácie, ktoré pre Nás alebo pre Vás môže byť dôležité chrániť – tzv. dôverné informácie. Pokiaľ sme s Vami uzavreli samostatnú zmluvu o mlčanlivosti, či obdobnú dohodu, riadi sa ustanovenie o mlčanlivosti touto zmluvou či dohodou. V opačnom prípade sa aplikujú pravidlá stanovené v týchto Podmienkach.  
8.2. Dôverné informácie sú obchodné tajomstvo v zmysle § 504 Občianskeho zákonníka, teda skutočnosti konkurenčne významné, určiteľné, oceniteľné a v príslušných obchodných kruhoch bežne nedostupné, ktoré súvisia so závodom a ich vlastník zaisťuje vo svojom záujme zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie. Za dôverné informácie sú pre účely týchto Podmienok považované tiež informácie o procesoch, metódach, používanom/použitom softvéri a hardvéri a o menách pracovníkov a zamestnancov, ktorí sa na predaji Tovaru podieľajú.     
8.3. O všetkých týchto informáciách sme My i Vy povinní zachovávať mlčanlivosť, nešíriť ich nikde a chrániť ich pred zneužitím. Využívať ich môžeme len v súlade s týmito Podmienkami a za účelom našej vzájomnej spolupráce. Pokiaľ by bolo nutné akékoľvek dôverné informácie oznámiť niekomu tretiemu (napr. úradom alebo súdu), musíme sa o tom navzájom informovať, pokiaľ tomu nebráni zákon. Pokiaľ Nám budete chcieť oznámiť niečo vysoko dôverné, prosím, nečiňte tak nezabezpečenou e-mailovou komunikáciou, ale dohodnite sa s Nami na inom spôsobe, akým si tieto informácie budeme oznamovať.        
8.4. Aby sme si boli istí, že budete mlčanlivosť dodržovať, dohodujeme sa na pokute za jej porušenie. Ak už teda akýmkoľvek spôsobom porušíte čokoľvek, čo sme si dohodli v tomto článku, zaplatíte Nám zmluvnú pokutu vo výške 50 000 EUR. Zmluvná pokuta sa platí zvlášť pre každý jednotlivý prípad porušenia a je splatná okamihom porušenia povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na nárok na nahradenie vzniknutej ujmy v plnej výške.

9. PREDAJ TOVARU V ZVLÁŠTNOM REŽIME

9.1. V E-shope, prípadne na základe našej spoločnej e-mailovej komunikácie, si môžete kúpiť taktiež produkty, ktoré sú označené upozornením „Predaj v zvláštnom režime“. Takto označený Tovar nie je učený pre použitie v civilnom sektore. Je určený pre subjekty s patričnými výnimkami ako je Polícia ČR, Armáda ČR, väzenská správa a ďalšie zložky štátnej správy. Môžu ich tiež využívať súkromné subjekty, ktoré obdržali patričnú výnimku a povolenie. Je možné ich tiež exportovať do krajín mimo EÚ, pokiaľ je tam prevádzka týchto zariadení v súlade s miestnymi predpismi.  
9.2. Týmto Tovarom sa rozumejú predovšetkým aktívne zariadenia – vysielače, využívajúce frekvenčné pásma, na ktorých nie je možné tieto produkty používať na území Českej republiky ani ostatných krajín Európskej únie bez povolenia Českého telekomunikačného úradu či príslušného orgánu inej krajiny.      
9.3. Objednaním a zakúpením tohto Tovaru beriete na vedomie charakter tohto Tovaru. Zároveň prehlasujete, že Tovar zakupujete pre export mimo Európsku úniu, alebo za účelmi uvedenými v čl. 9.1. Podmienok, prípadne ste osobou uvedenou v čl. 9.1. Podmienok. Za žiadnych okolností nebudete Tovar ďalej predávať a používať na území EÚ bez toho, aby ste k tomu mali patričné povolenie.  
9.4. Ak porušíte tieto podmienky, nesiete všetku zodpovednosť za prevádzku takéhoto zariadenia a ste osobou zodpovednou za uvedenie Tovaru na trh v EÚ. To znamená, že ponesiete akékoľvek sankcie spojené s predajom a používaním na území EÚ. Pokiaľ by Nám v dôsledku toho, že budete Tovar podľa tohto článku Podmienok používať v rozpore s vyššie uvedeným, bola uložená akákoľvek správna sankcia, rozhodnutím súdu či iného orgánu dôjde k uloženiu pokuty alebo budeme povinní nahradiť akúkoľvek škodu, ste povinní nám tieto vzniknuté náklady uhradiť v plnej výške, a to do 14 dní odo dňa, kedy Vám existenciu nároku, či povinnosti úhrady oznámime.
9.5. Informácie o takto označených produktoch, príklady ich použitia a návody k produktom, ktoré sú uvedené na E-shope, sú len ilustratívne a slúžia len a výhradne pre študijné účely a orientáciu v ich problematike.

10. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

10.1. V žiadnom prípade nebudeme My zodpovední za následné, nepriame, náhodné, špecifické a iné škody či ušlý zisk, ktoré vzniknú v dôsledku porušenia Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou, bez ohľadu na to, (a) či bolo možné takéto škody predvídať, (b) či sme na možnosť vzniku takýchto škôd upozornili a (c) na čom sme sa dohodli v rámci e-mailovej komunikácie, na ktorej je nárok založený, a bez ohľadu na to, že akýkoľvek dohodnutý alebo iný prostriedok nápravy nesplnil svoj základný účel.
10.2. Pre prípad, že by sme boli i tak povinní nahradiť akúkoľvek škodu alebo vzniknutý ušlý zisk (či už rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci), súhlasíte s tým, že maximálna výška tejto škody a ušlého zisku bude činiť čiastku rovnajúcu sa Cene za Tovar.
10.3. Zároveň na seba preberáte všetko riziko a zodpovednosť v súvislosti s používaním Tovaru a nie sme zodpovední ani za akúkoľvek radu, ktorú Vám v súvislosti s používaním Tovaru oznámime.
10.4. Výslovne uvádzame, že nie sme zodpovední za žiadnu chybu, ktorá je spôsobená nedodržaním pravidiel v oblasti produktovej legislatívy, najmä v súvislosti s posudzovaním zhody, vydaným prehlásením EÚ o zhode a ďalšími predpismi súvisiacimi s bezpečnosťou Tovaru a používaním. Je Vašou povinnosťou, aby ste vyhodnotili, že Tovar je bezpečný a splňuje všetky Vami požadované zákonné povinnosti.  

11. KOMUNIKÁCIA

11.1. Všetka komunikácia medzi Nami a Vami bude prebiehať prostredníctvom elektronickej pošty, a to prostredníctvom e-mailu, ktorý nám oznámite v Objednávke v E-shope, alebo na ktorý komunikujeme pri objednávaní cez e-mail, prípadne na e-mail uvedený v Užívateľskom účte.  

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Pokiaľ Náš alebo Váš právny vzťah obsahuje medzinárodný prvok (teda napríklad budeme zasielať tovar mimo územie Českej republiky), bude sa vzťah vždy riadiť právom Českej republiky. Ďalej súhlasíte s tým, že všetky spory so Zmluvou budú riešené pred českými súdmi.  
12.2. Zmluvu je možné meniť iba na základe našej písomnej dohody. My sme však oprávnení zmeniť a doplniť tieto Podmienky, táto zmena sa však nedotkne už uzavretých Zmlúv, ale iba Zmlúv, ktoré budú uzavreté po účinnosti tejto zmeny. O zmene Vás však budeme informovať iba v prípade, že máte vytvorený Užívateľský účet alebo Vám na základe Zmluvy máme dodávať Tovar pravidelne a opakovane. Informácie o zmene Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu najmenej 14 dní pred účinnosťou tejto zmeny. Pokiaľ od Vás do 14 dní od zaslania informácie o zmene neobdržíme výpoveď uzavretej Zmluvy na pravidelné a opakované dodávky Tovaru, stávajú sa nové podmienky súčasťou našej Zmluvy a uplatnia sa na ďalšiu dodávku Tovaru nasledujúcej po účinnosti zmeny. Výpovedná doba v prípade, že výpoveď podáte, činí 2 mesiace.    
12.3. V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nie je možné predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov, štrajk zamestnancov, právne či vládne zmeny a pod.), nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo v súvislosti s prípadmi vyššej moci alebo nepredvídateľným udalostiam, a ak tento stav trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, máme My i V právo od Zmluvy odstúpiť.  
12.4. Vylučujeme vzájomné použitie obchodných zvyklostí podľa § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov.
12.5. Každý na seba preberáme nebezpečie zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 Občianskeho zákonníka.
12.6. Nie ste oprávnení voči nám započať akýkoľvek nárok, právo či pohľadávku vyplývajúcej zo Zmluvy bez Nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.  
12.7. Nesmiete postúpiť žiadne svoje práva ani delegovať žiadne svoje povinnosti podľa Zmluvy bez Nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. My môžeme postúpiť akékoľvek svoje práva alebo delegovať akékoľvek svoje povinnosti na akúkoľvek osobu. Akékoľvek údajné postúpenie v rozpore s týmto článkom je neplatné.
12.8. Zlyhanie alebo opomenutie kohokoľvek z nás vymáhať akékoľvek svoje práva zo Zmluvy nebude považované za vzdanie sa týchto práv do budúcna a nezakladá zavedenú prax medzi nami.
12.9. V prípade pochybností vo výklade ktoréhokoľvek ustanovenia týchto Podmienok sa použije výklad, ktorý je v prospech Nás. 
12.10. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť 01.10.2021.

Príloha č. 1 – Licenčné podmienky a podmienky používania softvéru či iných autorských diel tretích osôb

A. Podmienky používania softvéru spoločnosti Bittium

V nasledujúcom Tovare [Safemove, Bittium Secure Suite, Bittium Secure Call] je použitý softvér spoločnosti Bittium. Tento výrobca vyžaduje, aby ste pred vykonaním objednávky a pred zahájením používania uvedeného Tovaru boli zoznámení a súhlasili s nasledujúcimi podmienkami používania softvéru Bittium. S podmienkami Bittium súhlasíte odsúhlasením Podmienok. 

1.  Spoločnosť EO SECURITY s.r.o. týmto udeľuje Zákazníkovi nevýhradnú, neprenosnú, obmedzenú licenciu na používanie Softvéru výhradne v prípade, že je zabudovaný ako súčasť a v rámci Produktu dodávaného spoločnosťou EO Security s.r.o. Zákazníkovi. S výnimkou výslovného poskytnutia nie sú Zákazníkovi poskytnuté ani prevedené žiadne ďalšie práva alebo licencie, či už implicitne, sprostredkovane alebo inak.

2. Zákazník nesmie kopírovať, upravovať, meniť, prispôsobovať, prekladať, spätne analyzovať, dekompilovať, rozoberať (okrem prípadov, keď je toto obmedzenie výslovne zakázané alebo obmedzené platnými právnymi predpismi) softvér ani vytvárať alebo sa pokúšať vytvárať odvodené diela založené na softvéri.

3. Táto dohoda nestanovuje ani nezahŕňa žiadne právo zákazníka používať softvér spôsobom, ktorý by spôsobil, že by sa na softvér vzťahovali licenčné podmienky pre softvér, ktoré by ako podmienku používania, kopírovania, modifikácie alebo distribúcie vyžadovali, aby bol takýto softvér a/alebo z neho odvodené diela zverejnené alebo distribuované vo forme zdrojového kódu, licencované na účely tvorby odvodených diel alebo bezplatne distribuované, vrátane, bez obmedzenia, softvéru distribuovaného pod licenciou GPL (GNU General Public License) alebo LGPL (GNU Lesser General Public License.

4. Niektoré časti softvéru môžu obsahovať softvér s otvoreným zdrojovým kódom.  Takéto časti sú obvykle označené v zdrojovom kóde, v dokumentácii a/alebo sú súčasťou inštalácie.  Uvedené časti sú dodávané a licencované výhradne v súlade s príslušnými podmienkami licencií  s otvoreným zdrojovým kódom a riadia sa nimi a nič v tejto zmluve sa nebude považovať za zmenu, doplnenie alebo zrieknutie sa podmienok týchto licencií.  V prípade rozporu medzi týmito podmienkami a touto zmluvou majú prednosť podmienky licencií s otvoreným zdrojovým kódom.  Zákazník môže získať kompletný zodpovedajúci zdrojový kód častí softvéru licencovaných pod licenciami LGPL a GPL (ak existujú) po dobu troch (3) rokov od doručenia zaslaním e-mailu na adresu opensource@Bittium.com.

5. Všetky práva, vlastnícke práva a podiely na právach duševného vlastníctva, vrátane okrem iného autorských práv, patentov, ochranných známok, obchodných tajomstiev, či už registrovaných alebo neregistrovaných, ktoré existujú kdekoľvek na svete v súvislosti so Softvérom, sú vyhradené spoločnosti EO Security s.r.o., prípadne jej poskytovateľom licencie.

6. Všetok softvér dodávaný spoločnosťou EO Security s.r.o. je dodávaný "TAK, AKO JE".  VŠETKY ZÁRUKY SÚ VYLÚČENÉ V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI, ČI UŽ VÝSLOVNÝMI ALEBO PREDPOKLADANÝMI, ALEBO ZÁKONNÝMI, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, VO VZŤAHU K SOFTVÉRU, MÉDIÁM, NA KTORÝCH JE TENTO SOFTVÉR OBSIAHNUTÝ, A SPRIEVODNÝMI PÍSOMNÝMI MATERIÁLMI.

7.  Spoločnosť EO Security s.r.o. v žiadnom prípade nezodpovedá za škody spôsobené stratou dát, stratou používania, stratou príjmu alebo akoukoľvek inou majetkovou ujmou, ani za nepriame, náhodné, zvláštne, následné alebo iné podobné škody, a to ani v prípade, že bola na možnosť vzniku takýchto škôd upozornená.  V každom prípade je všetka zodpovednosť spoločnosti EO Security s.r.o. podľa akéhokoľvek ustanovenia týchto podmienok obmedzená na sumu, ktorú zákazník skutočne zaplatil za softvér, zníženú o príslušné odpisy.

8. Zákazník je povinný zachovávať dôvernosť softvéru tým, že prijme také opatrenia na ochranu softvéru, aké používa na ochranu svojich vlastných dôverných informácií, avšak nie s menšou než primeranou mierou opatrnosti.

9. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné práva, môže spoločnosť EO Security s.r.o. vypovedať tieto podmienky bez predchádzajúceho upozornenia, ak zákazník nedodrží podmienky uvedené v týchto podmienkach.  V takom prípade musí zákazník okamžite prestať softvér používať.

10. Zákazník sa zaväzuje dodržiavať všetky obmedzenia a predpisy vlád USA, EÚ a ďalších krajín týkajúce sa vývozu a opätovného vývozu.  Zákazník nesmie vyvážať softvér na vojenské konečné použitie, ako je definované v časti 744.21 EAR, do Čínskej ľudovej republiky.